Vraag en aanbod in balans brengen

De aanpak 'Wonen en zorg in balans' maakt inzichtelijk wat de huidige en toekomstige vraag is naar (voor ouderen met mobiliteitsbeperkingen) geschikte woningen, ondersteunt bij het classificeren van de woningvoorraad én adviseert bij het matchen van vraag en aanbod. Bij voorkeur in overleg met alle betrokken partijen in een gemeente.

Door de (dubbele) vergrijzing en extramuralisering wonen steeds meer ouderen in zelfstandige woningen van corporaties. En ouder worden gaat vaak gepaard met mobiliteitsbeperkingen, waardoor men aangewezen wordt op een loophulpmiddel of zelfs verpleegzorg. Er vindt veel overleg plaats tussen corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en (thuis)zorgleveranciers. Maar bijna niemand heeft nog een scherp beeld van de opgaven die door vergrijzing en extramuralisering op hen afkomen.
 • Wilt u weten aan welke toe-en doorgankelijkheidseisen geschikte woningen voor bewoners met mobiliteitsbeperkingen moeten voldoen? 
 • Wilt u weten hoe u zonder grote belasting van uw medewerkers snel de huidige en eventueel potentiële geschiktheid van uw woningportefeuille inzichtelijk kunt maken? Wilt u inzicht in waar en hoeveel geschikte woningen er nodig zijn? 
 • Wilt u - op gedegen onderzoek gebaseerde – input voor uw portefeuillebeleid in de vorm van concrete streefdoelen over het aantal geschikte woningen? 
 • Wilt u komen tot een gemeenschappelijke basis voor discussie met lokale partners en wilt u  met hen tot SMART gemaakte prestatieafspraken komen over de invulling van die opgave in de sociale huursector? 
 • Wilt u weten welke maatregelen het meest effectief zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen? En wat is verstandig om aanbod en vraag beter met elkaar te matchen en doorstroming te bevorderen; sturen op de vraag, het aanbod of beide? 
 • En wilt u advies over hoe u en uw partners ervoor kunnen zorgen dat maatregelen die genomen worden elkaar versterken? 

Dan bent u bij het ‘Team wonen en zorg in balans’ aan het juiste adres! Met onze methodiek krijgt u namelijk inzicht in de opgaven en antwoorden op deze vragen.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Een overzicht van en uitleg over bestaande methodieken om de geschiktheid van woningen voor mensen met mobilitieitsbeperkingen te bepalen. 
 • Uitleg van de werking van de tools om de geschiktheid van woningen te inventariseren. Hierin zijn meerdere gradaties mogelijk. Van een toelichting op de werking van de tools tot ondersteuning bij het inventariseren van een beperkt deel of van het volledige bezit. Behalve de actuele geschiktheid kan ook worden geïnventariseerd welke woningen en woongebouwen met relatief beperkte middelen en maatregelen geschikt(er) te maken zijn. 
 • Inzicht in welke buurten welke opgaven aan geschikte woningen liggen voor bewoners van zelfstandige sociale huurwoningen die aangewezen zijn op een loophulpmiddel (wandelstok, rollator of rolstoel) of verpleegzorg thuis. 
 • Een beeld van tekorten en overschotten van geschikte woningen per corporatie en per buurt, als basis voor afspraken over hoe de opgaven samen zo efficiënt mogelijk op te pakken. Tekorten bij de ene corporatie kunnen wellicht worden opgelost binnen overschotten bij de andere corporatie. En andersom. 
 • Een basisrapportage met daarin een leeswijzer, een toelichting op de gepresenteerde gegevens en hoe deze te interpreteren, gegevensbladen per gemeente – wijk – buurt en een infographic per gemeente en wijk. Ook bevat de rapportage informatie over de afstand tot een tiental relevante voorzieningen voor ouderen met mobiliteitsbeperkingen (onder andere supermarkt, huisarts, apotheek, fysio, bushalte) in elke buurt. 
Op de basisrapportage zijn ook uitbreidingen mogelijk.

Uitbreiding A:
Hierbij is de basisrapportage aangevuld met: de mogelijke maatregelen op hoofdlijnen per buurt, een managementsamenvatting, conclusies en aanbevelingen op totaalniveau en een vergelijking van buurten op hoofdpunten. Desgewenst kan een vertaling van opgaves naar streefdoelen voor het portefeuillebeleid worden opgesteld. De meeste corporaties kiezen inmiddels voor deze uitgewerkte uitbreiding.

Uitbreiding B: Hierbij wordt de rapportage verder aangevuld met een conclusie en advies/aanbevelingen per gemeente/wijk/buurt en een maatwerkadvies per buurt welke maatregelen het meest effectief zijn om opgaven in te vullen. Dat kunnen zowel vraag- als aanbodgestuurde maatregelen zijn. Maatwerk dus per beschouwd gebied.

Uitbreiding C: Geografische kaarten per wijk, met daarin aangegeven voor elk postcodegebied (9999XX) de geschiktheid van de woningen en de corporatie die de woningen beheert.

Eventueel kunnen we ook presentaties met de belangrijkste resultaten maken en verzorgen, zowel voor intern (directieteam, medewerkers) als extern gebruik (lokale partners).