Team Wonen en zorg in balans


Michel Brauns en Frank van Hoorn ontwikkelden samen een methodiek om als woningcorporatie te kunnen blijven voorzien in de door vergrijzing veranderende woningbehoefte. Vanuit hun volkshuisvestelijke motivatie willen zij bijdragen aan een goed afgestemde woningvoorraad.

Michel Brauns heeft ruim 25 jaar ervaring in de volkshuisvesting. Eerst 5 jaar als adviseur bij Linos (later Atrivé), een adviesbureau voor woningcorporaties. En nu al meer dan 20 jaar als senior beleidsmedewerker bij een middelgrote corporatie (Wonen Zuid).

Michel over het product ‘Wonen en zorg in balans’: ”In mijn functie bij de corporatie heb ik meegewerkt aan een probleemanalyse en visie op wonen en zorg. In de prestatieafspraken is de opgave die op ons afkomt door vergrijzing en extramuralisering al jaren een thema waar niemand nog een antwoord op heeft. En van mijn front-office collega’s hoor ik steeds vaker over de schrijnende situaties van minder mobiele ouderen in ongeschikte woningen. 

Tijd voor actie dus, want wij willen als corporatie inspelen op de veranderende vraag vanuit de markt en onze wijken en  buurten toekomstbestendig houden voor een breed palet aan klanten. 

Via de site Geroscoop ben ik bij Questan van Frank uitgekomen. En samen hebben we een methodiek ontwikkeld waarvan wij denken dat deze alle lokale partijen helpt in een van de belangrijkste vraagstukken waarmee wij nu en in de nabije toekomst mee te maken hebben en krijgen; hoe zorgen wij dat ouderen met een mobiliteitsbeperking prettig kunnen blijven wonen in hun eigen wijk en buurt en volwaardig kunnen blijven participeren in de maatschappij.” 

In de praktijk

Het werken met ‘Wonen en zorg in balans’ heeft bij mijn corporatie al direct tot beleidswijzigingen geleid. Bij nieuwbouw nultreden streven we standaard  naar woningen die minimaal rolstoelbewoonbaar zijn en liefst geschikt voor verpleegzorg thuis. En voor ongeveer 10% van ons bestaand bezit is de keuze gemaakt om die de komende 10 jaar toe- en doorgankelijker te maken. Dat doen we projectmatig, bij mutatie en op verzoek van de huurder bij een aantal vooraf geselecteerde complexen. 

Behalve op het aanbod sturen we ook op verschillende manieren op de vraag om een betere match te maken tussen vraag en aanbod en de doorstroming van senioren uit ongeschikte (meestal eengezins)woningen te bevorderen, waardoor lange verhuisketens ontstaan. Daarin worden ook steeds betere resultaten geboekt. 

Monitoren en bijsturen doen we middels ons portefeuillebeleid. Mooi om te zien hoe beleid en onderzoek leiden tot implementatie in de praktijk”

Frank van Hoornheeft ruim 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting. Na zijn wetenschappelijk onderzoek aan het Geografisch Instituut Utrecht werkte hij 25 jaar als beleidsonderzoeker en adviseur bij achtereenvolgens de Nationale Woningraad en Quintis. De laatste 7 jaar werkt hij als zelfstandig adviseur, vooral voor woningcorporaties en gemeenten. Specialisaties liggen bij woningmarktonderzoek en -beleid, woonculturen, woonruimteverdeling en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Het idee om de website Geroscoop.nl te maken ontstond naar aanleiding van een project dat ik uitvoerde in de regio Gouda (MIdden-Holland). Men had geen duidelijk beeld  van de geschikheid van de woningvoorraad en kon daarom moeilijk sturen op waar kansen lagen om woningen en woonbuurten geschikter te maken. Het vrijgeven van informatie over alle gebouwen in Nederland in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) leverde vervolgens ook concrete mogelijkheden om een toepassing voor heel Nederland te maken. Al is een aanvullig met de bedrijfsonformatie van corporaties en zorgorganisaties altijd wenselijk voor een nauwkeurig resultaat.

Later heb ik ook de website Buurtprognose.nl samengesteld. Het opvragen van informatie op een laag schaalniveau bleek nogal eens kostbaar te zijn, terwijl de statistische bouwstenen voor de prognoses vrij beschikbaar waren. Met de PEARL-prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving als ankerpunt, konden de resultaten vervolgens worden gedetailleerd naar het buurtniveau (viercijferige postcodegebieden). De Buurtprognose biedt nu een optie om zonder meerkosten Wonen en zorg in balans uit te voeren wanneer er geen andere prognoses op buurtniveau voorhanden zijn.